ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ПОЗОРИШТА АТЕЉЕ 212

14. јул 2014

На основу члана 35. Закона о култури (Сл Гласник РС бр.72/2009), члана 33. Статута Позоришта Атеље 212 и Одлуке Управног одбора о спровођењу јавног конкурса за избор директора Позоришта Атеље 212- установа културе од националног значаја, број 1937 од 07.07.2014. године, Управни одбор Позоришта Атеље 212-установа културе од националног значаја оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
ПОЗОРИШТА АТЕЉЕ 212 – установа културе од националног значаја

Подаци о установи:
Пословно име: Позориште Атеље 212- установа културе од националног значаја
Скраћено пословно име: Атеље 212
Седиште: Београд, ул. Светогорска 21 
Матични број: 07023880, ПИБ: 100049752. Претежна делатност Установе: 90.01 – Извођачка уметност.

Јавни конкурс се спроводи за радно место:
Директор Позоришта Атеље 212 – установа културе од националног значаја, чији је оснивач Град Београд.

Услови за избор кандидата за директора:
Право пријављивања на јавни конкурс има свако заинтересовано лице које испуњава услове прописане Статутом Атељеа 212 и то:
– да има високу стручну спрему, стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистучке стуковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године,
– да има пет година радног стажа и најмање десет година радног искуства у области којом се установа културе претежно бави,
– да се против кандидата не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности, као и да није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним обављања дужности директора;
– држављанство Републике Србије;
– општа здравствена способност,
– способност комуникације са јавношћу.

Приликом избора кандидата за директора, Управни одбор ће ценити и следећа допунска знања и способности:
-да има стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука и уметности, а првенствено следеће струке: редитељ, глумац, драматург, књижевник, драмски писац, сценограф, костимограф, и позоришни продуцент,
-да је кандидат истакнута стваралачка јавна личност са осведоченим резулатима у позоришном стваралаштву,
-да познаје пословање позоришта и управљање позоришним ресурсима,
-да познаје нове технологије и њихову примену у редовним и пројектним активностима институција културе, а посебно у позориштима.

Мандат директора траје четири године.
Место рада: Београд
Сваки кандидат који је заинтересован за учешће на конкурсу дужан је да писаним путем затражи од Установе, за чијег се директора номинује, општу документацију ради учешћа на конкурсу.
Општа документација обухвата:
– завршни рачун Установе са билансом успеха и билансом стања за претходну годину,
– финансијски и програмски план за текућу годину,
– Оснивачки акт Установе,
– Статут,
– Правилник о организацији и систематизацији послова Установе који је у примени,
– приоритете Оснивача и приоритете Оснивача везане за рад Установе у периоду за који се кандидат номинује да Установом руководи,
– модел уговора о раду директора и
– податак о висини плате директора Установе.
Општа документација ради учешћа на конкурсу може се лично преузети у Управи Атељеа 212, Светогорска 21, трећи спрат Ц ниво, канцеларија Ц5, сваког радног дана за време трајања конкурса, у времену од 11 до 13 часова, код Дејане Даниловић тел. 063/496931.

Конкурсна пријава за избор кандидата за директора треба да садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног стажа и податке о посебним областима знања.
Докази који се прилажу уз пријаву:
1) предлог Програма рада и развоја Установе за период од четири године;
2) оверену копију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми;
3) оверену копију радне књижице или потврду послодавца којом се доказује радни стаж;
4) потврду послодавца, оверену копију решења или уговора којим се потврђује радно искуство на пројектима у области културе / у области претежне делатности установе и др;
5) биографију кандидата која мора да садржи елементе који доказују стручност, допунска знања и способности у смислу члана 38. Статута Атељеа 212, са кратким прегледом остварених резултата у раду;
6) уверење да кандидат није правноснажно осуђиван;
7) уверење, не старије од шест месеци, да се против кандидата не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности;
8) уверење о држављанству Републике Србије;
9) извод из матичне књиге рођених; (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама, „Службени гласник РС”, број 20/09)
10) доказ о општој здравственој способности (оригинал лекарског уверења),
11) изјаву кандидата да је упознат са општом документацијом Установе.

Докази се прилажу у оригиналу или фотокопији овереној од стране надлежног органа.

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања јавног конкурса. Рок почиње да тече од дана објављивања јавног конкурса у дневном листу „Политика“.

Пријаве се подносе на адресу:
Београд, ул. Светогорска 21 са назнаком „За јавни конкурс – избор директора Позоришта Атеље 212 – установа културе од националног значаја. Пријаве се предају путем поште или у Управи Позоришта Атеље 212, ул. Светогорска 21, (службени А улаз из Влајковићеве, трећи спрат , канцеларија Ц5). Пријаве се подносе у затвореним ковертама.

Изборни поступак спроводи Управни одбор Атељеа 212. У изборном поступку се, оцењивањем стручне оспособљености, знања и вештина утврђује резултат кандидата према мерилима прописаним за именовање директора, у складу са Законом и Статутом Позоришта Атеље 212. У изборном поступку, писаном провером; усменом провером (разговором); оценом приложене документације, проверава се поседовање стручних, организационих и других способности неопходних за успешно организовање и обављање функције директора. Изборни поступак може да се спроведе у више делова, комбиновањем поменутих начина провере, односно спровођењем једног, као самосталног начина провере стручности кандидата. О начину провере стручности кандидата одлучује Управни одбор, о чему благовремено обавештава кандидате.

Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве Управни одбор неће разматрати.

Лица задужена за давање обавештења о јавном конкурсу за избор директора су Биљана Вуловић, секретар Атељеа 212 , број телефона: 063/456616 и Дејана Даниловић, секретарица директора, број телефона: 011 3239 855 и 063/496931.

Оглас о јавном конкурсу је објављен у дневном листу „Политика“ дана 14.07.2014. године.

 

На основу члана 35. Закона о култури (Сл Гласник РС бр.72/2009), члана 33. Статута Позоришта Атеље 212 и Одлуке Управног одбора о спровођењу јавног конкурса за избор директора Позоришта Атеље 212- установа културе од националног значаја, број 1937 од 07.07.2014. године, Управни одбор Позоришта Атеље 212-установа културе од националног значаја оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
ПОЗОРИШТА АТЕЉЕ 212 – установа културе од националног значаја

Подаци о установи:
Пословно име: Позориште Атеље 212- установа културе од националног значаја
Скраћено пословно име: Атеље 212
Седиште: Београд, ул. Светогорска 21 
Матични број: 07023880, ПИБ: 100049752. Претежна делатност Установе: 90.01 – Извођачка уметност.

Јавни конкурс се спроводи за радно место:
Директор Позоришта Атеље 212 – установа културе од националног значаја, чији је оснивач Град Београд.

Услови за избор кандидата за директора:
Право пријављивања на јавни конкурс има свако заинтересовано лице које испуњава услове прописане Статутом Атељеа 212 и то:
– да има високу стручну спрему, стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистучке стуковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године,
– да има пет година радног стажа и најмање десет година радног искуства у области којом се установа културе претежно бави,
– да се против кандидата не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности, као и да није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним обављања дужности директора;
– држављанство Републике Србије;
– општа здравствена способност,
– способност комуникације са јавношћу.

Приликом избора кандидата за директора, Управни одбор ће ценити и следећа допунска знања и способности:
-да има стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука и уметности, а првенствено следеће струке: редитељ, глумац, драматург, књижевник, драмски писац, сценограф, костимограф, и позоришни продуцент,
-да је кандидат истакнута стваралачка јавна личност са осведоченим резулатима у позоришном стваралаштву,
-да познаје пословање позоришта и управљање позоришним ресурсима,
-да познаје нове технологије и њихову примену у редовним и пројектним активностима институција културе, а посебно у позориштима.

Мандат директора траје четири године.
Место рада: Београд
Сваки кандидат који је заинтересован за учешће на конкурсу дужан је да писаним путем затражи од Установе, за чијег се директора номинује, општу документацију ради учешћа на конкурсу.
Општа документација обухвата:
– завршни рачун Установе са билансом успеха и билансом стања за претходну годину,
– финансијски и програмски план за текућу годину,
– Оснивачки акт Установе,
– Статут,
– Правилник о организацији и систематизацији послова Установе који је у примени,
– приоритете Оснивача и приоритете Оснивача везане за рад Установе у периоду за који се кандидат номинује да Установом руководи,
– модел уговора о раду директора и
– податак о висини плате директора Установе.
Општа документација ради учешћа на конкурсу може се лично преузети у Управи Атељеа 212, Светогорска 21, трећи спрат Ц ниво, канцеларија Ц5, сваког радног дана за време трајања конкурса, у времену од 11 до 13 часова, код Дејане Даниловић тел. 063/496931.

Конкурсна пријава за избор кандидата за директора треба да садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног стажа и податке о посебним областима знања.
Докази који се прилажу уз пријаву:
1) предлог Програма рада и развоја Установе за период од четири године;
2) оверену копију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми;
3) оверену копију радне књижице или потврду послодавца којом се доказује радни стаж;
4) потврду послодавца, оверену копију решења или уговора којим се потврђује радно искуство на пројектима у области културе / у области претежне делатности установе и др;
5) биографију кандидата која мора да садржи елементе који доказују стручност, допунска знања и способности у смислу члана 38. Статута Атељеа 212, са кратким прегледом остварених резултата у раду;
6) уверење да кандидат није правноснажно осуђиван;
7) уверење, не старије од шест месеци, да се против кандидата не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности;
8) уверење о држављанству Републике Србије;
9) извод из матичне књиге рођених; (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама, „Службени гласник РС”, број 20/09)
10) доказ о општој здравственој способности (оригинал лекарског уверења),
11) изјаву кандидата да је упознат са општом документацијом Установе.

Докази се прилажу у оригиналу или фотокопији овереној од стране надлежног органа.

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања јавног конкурса. Рок почиње да тече од дана објављивања јавног конкурса у дневном листу „Политика“.

Пријаве се подносе на адресу:
Београд, ул. Светогорска 21 са назнаком „За јавни конкурс – избор директора Позоришта Атеље 212 – установа културе од националног значаја. Пријаве се предају путем поште или у Управи Позоришта Атеље 212, ул. Светогорска 21, (службени А улаз из Влајковићеве, трећи спрат , канцеларија Ц5). Пријаве се подносе у затвореним ковертама.

Изборни поступак спроводи Управни одбор Атељеа 212. У изборном поступку се, оцењивањем стручне оспособљености, знања и вештина утврђује резултат кандидата према мерилима прописаним за именовање директора, у складу са Законом и Статутом Позоришта Атеље 212. У изборном поступку, писаном провером; усменом провером (разговором); оценом приложене документације, проверава се поседовање стручних, организационих и других способности неопходних за успешно организовање и обављање функције директора. Изборни поступак може да се спроведе у више делова, комбиновањем поменутих начина провере, односно спровођењем једног, као самосталног начина провере стручности кандидата. О начину провере стручности кандидата одлучује Управни одбор, о чему благовремено обавештава кандидате.

Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве Управни одбор неће разматрати.

Лица задужена за давање обавештења о јавном конкурсу за избор директора су Биљана Вуловић, секретар Атељеа 212 , број телефона: 063/456616 и Дејана Даниловић, секретарица директора, број телефона: 011 3239 855 и 063/496931.

Оглас о јавном конкурсу је објављен у дневном листу „Политика“ дана 14.07.2014. године.