O G L A S

04. marta 2022


Komisija za davanje u zakup, nepokretnih stvari u javnoj svojini Pozorišta Atelje 212 , na osnovu člana 7. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Sl.glasnik RS“, br.16/2018), člana 6.  Pravilnika o uslovima davanja u zakup nepokretnih stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pisanih ponuda Pozorišta Atelje 212 broj 2237 od  25.06.2019 koji je stupio na snagu 03.07.2019 godine, i saglasnosti Sekretarijata  za imovinske i prvne poslove gradske uprave Grada Beograda date rešenjem  broj XXI-04-463-3-7/2022 od 03.02.2022,(a dostavljenog Ateljeu 212 28.02.2022 godine),  dana 03.03.2022. godine raspisuje:

O G L A S
za davanje u zakup nepokretnosti
u javnoj svojini prikupljanjem pismenih ponuda putem javnog oglašavanja

 

 1. Pokreće se postupak davanja u zakup nepokretnosti: dela poslovnog prostora u javnoj svojini prikupljanjem pismenih ponuda putem javnog oglašavanja, po tržišnim uslovima, i to: – prostorija internog kluba glumaca i  šanka u gornjem i donjem foajeu pozorišta, ukupne  površine   65,18 m2, koja se  sastoji od :
Nivo A                                              Kvadratura (m2)

klub glumaca…………………………………….  34,64

toalet glumaca……………………………………..4,02

ostava…………………………………………………11,43

Ukupno nivo  A………………………………….50,09

Šank donji foaje- nivo B……………………..9,96

Šank donji foaje-  Nivo C………………….5,13

Ukupna površina …………………………….65,18 m2

 

 1. Uslovi zakupa: Poslovne prostorije bliže opisane u stavu 1. izdaju se u zakup  na određeno  vreme, na vremenski period od 3 godine, za potrebe obavljanja ugostiteljske delatnosti.
  Poslovne prostorije se izdaju u zakup u viđenom stanju, sa postojećom opremom.
  Poslovne prostorije kada se izdaju u zakup ne smeju se davati u podzakup.
 2. Petna, odnosno najniža visina zakupnine utvrđena je prema tržišnim cenama zakupa poslovnog prostora na teritoriji Opštine Stari grad, Grada Beograda za luks zonu   i iznosi 850 evra mesečno, bez PDV-a, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.
  Zakupnina se plaća do 5-og u mesecu za prethodni mesec.
 3. Polaganje depozita: Za učešće u postupku prikupljanja ponuda putem ovog oglasa se utvrđuje depozit u visini početne mesečne zakupnine, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Depozit se uplaćuje na račun Pozorišta Atelje 212, kod Uprave za trezor broj . računa: 840-509668-38.
 4. esnici: Pravo učešća u postupku izdavanja u zakup nepokretnosti imaju isključivo pravna lica koja su registrovana kod nadležnog organa za obavljanje ugostiteljske delatnosti.
 5. Obavezan sadržaj prijave, odnosno ponude: Ponuda koja se dostavlja obavezno sadrži:
  – naziv i sedište pravnog lica, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa, kao i punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave, dokaz da je uplaćen depozit za učešće u postupku javnog nadmetanja prikupljanjem pismenih ponuda, iznos zakupnine koja se nudi i navesti broj računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita.

Podnosioci neblagovremene ili nepotpune  prijave, odnosno ponude ne mogu učestvovati u postupku prikupljanja pismenih ponuda, a iste se odbacuju.

7.Mesto i vreme uvida u dokumentaciju Akti o korišćenju nepokretnosti, predlog ugovora o zakupu i sl., kao i pregled poslovnih prostorija koje se daju u zakup putem ovog oglasa, može se izvršiti u periodu trajanja ovog oglasa, svakog radnog dana u  vremenu od 11-14 časova. Kontakt lice za obilazak  je Jelena Dukić, Rukovodilac poslova investicionog i tehničkog održavanja, tel.063496929, a za   uvid u dokumentaciju je Velimir Bulić, Rukovodilac pravnih kadrovskih i administrativnih poslova tel.0640532324.

 

 1. Kriterijumi za izbor najpovoljnijeg ponuđača: Izbor najpovoljnijeg ponuđača vrši se primenom kriterijuma visine ponuđene zakupnine.

Ukoliko u postupku dva ili više ponuđača ponude isti iznos zakupnine, komisija iz člana 4. ovog pravilnika zadržava pravo da predloži izbor najpovoljnijeg ponuđača po slobodnom uverenju.

 1. Način dostavljanja ponude: Ponuda se podnosi lično ili putem pošte, na posebnom obrascu koji se može preuzeti u Odeljenju pravnih i administrativnih poslova Pozorišta Atelje 212, nivo D –treći sprat , ili preuzeti sa zvanične internet stranice Pozorišta Atelje 212, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Ponuda za zakup poslovnog prostora u javnoj svojini Pozorišta Atelje 212 “ i vidnom napomenom „NE OTVARATI“, na adresu: POZORIŠTE ATELJE 212, ul.Svetogorska 21, 11000 Beograd „Za Komisiju za davanje u zakup nepokretosti u javnoj svojini Pozorišta Atelje 212 ,“. Ponuda se predaje lično u Odeljenju pravnih i administrativnih poslova, nivo D,  treći sprat ,službeni A ulaz (iz Vlajkovićeve),svakog radnog dana u  vremenu trajanja ovog oglasa od 11-14 časova koja se nalazi na navedenoj adresi, ili putem pošte.
 2. Rok za podnenje ponude je 15 dana od dana oglavanja, odnosno do 19.03.2022. godine do 24,00 časova. Neblagovremena, odnosno nepotpuna ponuda će se odbaciti, a podnosilac neblagovremene odnosno nepotpune ponude neće moći da učestvuje u postupku.
 3. Mesto i vreme održavanja javnog nadmetanja, odnosno otvaranja ponuda: Javno otvaranje i razmatranje prispelih ponuda će se sprovesti 23.03.2022. godine, u gornjem foajeu Pozorišta Atelje 212 ,ul  Svetogorska 21  sa početkom  u 12,00 časova.

Postupak prikupljanja ponuda javnim oglasom smatra se uspelim ako je prispela najmanje jedna blagovremena i uredna ponuda.

Postupak javnog nadmetanja smatra se uspelim i u slučaju dostavljanja jedne ispravne prijave, odnosno ponude za učešće, kojom se podnosilac prijave, odnosno ponude registruje i prisustvuje javnom nadmetanju i proglašava zakupcem, ako prihvati početnu visinu zakupnine po kojoj se nepokretnost može dati u zakup.

Ukoliko podnosilac prijave, odnosno ponude ne prihvati početnu visinu zakupnine, gubi pravo na vraćanje depozita.

Postupak prikupljanja pisanih ponuda sprovešće se ako se prijavi najmanje jedan učesnik.

 1. Rok za povraj depozita učesnicima koji nisu uspeli u postupku prikupljanja pismenih ponuda: Učesniku u postupku koji je ponudio najviši iznos zakupnine se uplaćeni depozit zadržava do potpisivanja ugovora i uračunava u zakupninu. Učesniku u postupku koji ne ponudi najviši iznos zakupnine, depozit za učešće će se vratiti najkasnije u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda. Ponuđač-učesnik koji u roku od 8 dana od dana dostavljanja rešenja o davanju u zakup poslovnih prostorija ne pristupi zaključenju ugovora o zakupu, gubi pravo na povraćaj uplaćenog depozita. Ukoliko ponuđač ne prihvati početnu visinu zakupnine, gubi pravo na vraćanje depozita.
 2. Objavljivanje Oglasa: Oglas će se objaviti dana 04.03.2022 godine na zvaničnoj internet stranici Pozorišta Atelje 212 i u listu “DANAS“.

14.Rok za potpisivanje ugovora o zakupu sa izabranim ponuđačem  je 8 dana od pribavljanja saglasnosti Sekretarijata za imovinsko – pravne poslove, građevinsku i urbanističku inspekciju na odluku Upravnog odbora o izboru najpovoljnije ponude.

 

PREDSEDNIK KOMISIJE

Velimir Bulić,Rukovodilac pravnih

kadrovskih i administrativnih poslova

 

OBRAZAC PONUDE

 

Naziv naručioca: Pozorište Atelje 212
Adresa naručioca: Svetogorska 21

  11 000 Beograd

Predmet : Davanje u zakup nepokretnosti: dela poslovnog prostora u javnoj svojini prikupljanjem pismenih ponuda putem javnog oglašavanja, po tržišnim uslovima, i to:  – prostorija internog kluba glumaca   i  šanka u gornjem i donjem foajeu pozorišta, ukupne  površine   65,18 m2

 

Rok za  podnošenje  ponude:   Rok za podnošenje ponude je 15 dana od dana oglašavanja, odnosno do 19.03.2022. godine do 24,00 časova. Neblagovremena, odnosno nepotpuna ponuda će se odbaciti, a podnosilac neblagovremene odnosno nepotpune ponude neće moći da učestvujeu postupku.
Način  dostavljanja ponude: Ponuda se podnosi lično ili putem pošte, na posebnom obrascu koji se može preuzeti u Odeljenje pravnih i administrativnih poslova Pozorišta Atelje 212 nivo D –treći sprat , ili preuzeti sa zvanične internet stranice  Pozorišta Atelje 212 , u zatvorenoj koverti sa naznakom „Ponuda za zakup poslovnog prostora u javnoj svojini Pozorišta Atelje 212 “ i vidnom napomenom „NE OTVARATI“, na adresu: POZORIŠTE ATELJE 212, ul.Svetogorska 21 11000 BEOGRAD „Za Komisiju za davanje u zakup nepokretnih stvari u javnoj svojini Pozorišta Atelje 212 ,“. Ponuda se predaje lično u  Odeljenje pravnih i administrativnih poslova, nivo D,  treći sprat ,službeni A ulaz (iz Vlajkovićeve),svakog radnog dana u  vremenu trajanja ovog oglasa od 11-14 časova koja se nalazi na navedenoj adresi, ili putem pošte.
Mesto i vreme uvida u dokumentaciju   Akti o korišćenju nepokretnosti, predlog ugovora o zakupu i sl., kao i pregled poslovnih prostorija koje se daju u zakup putem ovog oglasa, može se izvršiti u periodu trajanja ovog oglasa, svakog radnog dana u  vremenu od 11-14 časova. Kontakt lice za obilazak  je Jelena Dukić  Rukovodilac poslova investicionog i tehničkog održavanja tel.063496929. a za   uvid u dokumentaciju je Velimir Bulić,Rukovodilac pravnih kadrovskih i administrativnih poslova tel.0640532324.
Kriterijumi za izbor najpovoljnijeg ponuđača Izbor najpovoljnijeg ponuđača vrši se primenom kriterijuma visine ponuđene zakupnine.

Ukoliko u postupku dva ili više ponuđača ponude isti iznos zakupnine, komisija iz člana 4. ovog pravilnika zadržava pravo da predloži izbor najpovoljnijeg ponuđača po slobodnom uverenju.

Mesto i vreme održavanja javnog nadmetanja, odnosno otvaranja ponuda Javno otvaranje i razmatranje prispelih ponuda će se sprovesti 23.03.2022. godine, u  gornjem foajeu  Pozorišta Atelje 212 ,ul  Svetogorska 21  sa početkom  u 12,00 časova.

Postupak prikupljanja ponuda javnim oglasom smatra se uspelim ako je prispela najmanje jedna blagovremena i uredna ponuda.

Postupak javnog nadmetanja smatra se uspelim i u slučaju dostavljanja jedne ispravne prijave, odnosno ponude za učešće, kojom se podnosilac prijave, odnosno ponude registruje i prisustvuje javnom nadmetanju i proglašava zakupcem, ako prihvati početnu visinu zakupnine po kojoj se nepokretnost može dati u zakup.

Ukoliko podnosilac prijave, odnosno ponude ne prihvati početnu visinu zakupnine, gubi pravo na vraćanje depozita.

Postupak prikupljanja pisanih ponuda sprovešće se ako se prijavi najmanje jedan učesnik.

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZIV PONUĐAČA:

 

 

 

 

 

 

SEDIŠTE:

 

 

 

 

 

ULICA I BROJ:

 

 

 

 

 

MATIČNI BROJ:

 

 

 

 

 

PIB:

 

 

 

 

 

TEKUĆI RAČUN I NAZIV BANKE

 

 

 

 

 

KONTAKT OSOBA: ime i prezime, telefon, imejl adresa:

 

 

 

 

 

ODGOVORNA OSOBA:ime,prezime,kontakt  

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

TEHNIČKA  SPECIFIKACIJA

 

Red.br.                               Naziv Jedinica mere Količina

 

Jedinična
cena bez pdv-a
Jedinična
cena
sa pdv-om
Ukupna cena
bez PDV-a

(4x5)

Ukupna cena
sa PDV-om

(4×6)

1.              2.       3.         4.         5.         6.    7.  8.
1.  

Davanje u zakup nepokretnosti: dela poslovnog prostora u javnoj svojini prikupljanjem pismenih ponuda putem javnog oglašavanja, po tržišnim uslovima, i to:  – prostorija internog kluba glumaca   i  šanka u gornjem i donjem foajeu pozorišta, ukupne  površine   65,18 m2

 

(od čega:

klub glumaca                34,64

toalet glumaca               4,02

ostava                            11,43

Ukupno nivo  A                                 50,09

Šank donji foaje- nivo B      9,96

Šank donji foaje-  Nivo C                5,13)

 

 

 

  M2 65,18        
                                                                                                                                              UKUPNO   (bez PDV-a):  
UKUPNO   (sa PDV-om):  

 

 

Uslovi zakupa: Poslovne prostorije bliže opisane u  tabeli Tehnička specifikacija  izdaju se u zakup  na određeno  vreme na vremenski period od 3 godine za potrebe obavljanja ugostiteljske delatnosti.
Poslovne prostorije se izdaju u zakup u viđenom stanju, sa postojećom opremom.
Poslovne prostorije kada se izdaju u zakup ne smeju se davati u podzakup.

esnici: Pravo učešća  u postupku izdavanja u zakup nepokretnosti imaju isključivo pravna lica koja su registrovana kod nadležnog organa za obavljanje ugostiteljske delatnosti.

Obavezan sadržaj prijave, odnosno ponude:

 

Ponuda koja se dostavlja obavezno sadrži:

– naziv i sedište, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa,  kao i punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave;

– dokaz da je uplaćen depozit za učešće u postupku javnog nadmetanja prikupljanjem pismenih ponuda;

– iznos zakupnine koja se nudi ;

– broj računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita.

 

Podnosioci neblagovremene ili nepotpune  prijave, odnosno ponude ne moguestvovati u postupku prikupljanja pismenih ponuda, a iste se odbacuju.

Petna, odnosno najniža visina zakupnine utvrđena je prema  tržišnim cenama zakupa poslovnog prostora na teritoriji Opštine Stari grad, Grada Beograda  za luks zonu   i iznosi 850 evra, bez PDVa mesečno, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Rok   plaćanja:
Zakupnina se plaća do 5-og u mesecu za prethodni mesec.

Polaganje depozita: Za učešće u postupku prikupljanja ponuda putem ovog oglasa se utvrđuje depozit u visini početne mesečne zakupnine, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Rok za povraj depozita učesnicima koji nisu uspeli u postupku prikupljanja pismenih ponuda: Učesniku u postupku koji je ponudio najviši iznos zakupnine se uplaćeni depozit zadržava do potpisivanja ugovora i uračunava u zakupninu. Učesniku u postupku koji ne ponudi najviši iznos zakupnine, depozit za učešće će se vratiti najkasnije u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda. Ponuđač-učesnik koji u roku od 8 dana od dana dostavljanja rešenja o davanju u zakup poslovnih prostorija ne pristupi zaključenju ugovora o zakupu, gubi pravo na povraćaj uplaćenog depozita. Ukoliko ponuđač ne prihvati početnu visinu zakupnine, gubi pravo na vraćanje depozita.

Rok za potpisivanje ugovora o zakupu sa izabranim ponuđačem  je 8 dana od pribavljanja saglasnosti Sekretarijata za imovinsko – pravne poslove, građevinsku i urbanističku inspekciju na odluku Upravnog odbora o izboru najpovoljnije ponude.

 

 

Datum:                                                                    Odgovorno lice ponuđača

____________________                                                    _______________________

 

 

 

 

 


Komisija za davanje u zakup, nepokretnih stvari u javnoj svojini Pozorišta Atelje 212 , na osnovu člana 7. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Sl.glasnik RS“, br.16/2018), člana 6.  Pravilnika o uslovima davanja u zakup nepokretnih stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pisanih ponuda Pozorišta Atelje 212 broj 2237 od  25.06.2019 koji je stupio na snagu 03.07.2019 godine, i saglasnosti Sekretarijata  za imovinske i prvne poslove gradske uprave Grada Beograda date rešenjem  broj XXI-04-463-3-7/2022 od 03.02.2022,(a dostavljenog Ateljeu 212 28.02.2022 godine),  dana 03.03.2022. godine raspisuje:

O G L A S
za davanje u zakup nepokretnosti
u javnoj svojini prikupljanjem pismenih ponuda putem javnog oglašavanja

 

 1. Pokreće se postupak davanja u zakup nepokretnosti: dela poslovnog prostora u javnoj svojini prikupljanjem pismenih ponuda putem javnog oglašavanja, po tržišnim uslovima, i to: – prostorija internog kluba glumaca i  šanka u gornjem i donjem foajeu pozorišta, ukupne  površine   65,18 m2, koja se  sastoji od :
Nivo A                                              Kvadratura (m2)

klub glumaca…………………………………….  34,64

toalet glumaca……………………………………..4,02

ostava…………………………………………………11,43

Ukupno nivo  A………………………………….50,09

Šank donji foaje- nivo B……………………..9,96

Šank donji foaje-  Nivo C………………….5,13

Ukupna površina …………………………….65,18 m2

 

 1. Uslovi zakupa: Poslovne prostorije bliže opisane u stavu 1. izdaju se u zakup  na određeno  vreme, na vremenski period od 3 godine, za potrebe obavljanja ugostiteljske delatnosti.
  Poslovne prostorije se izdaju u zakup u viđenom stanju, sa postojećom opremom.
  Poslovne prostorije kada se izdaju u zakup ne smeju se davati u podzakup.
 2. Petna, odnosno najniža visina zakupnine utvrđena je prema tržišnim cenama zakupa poslovnog prostora na teritoriji Opštine Stari grad, Grada Beograda za luks zonu   i iznosi 850 evra mesečno, bez PDV-a, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.
  Zakupnina se plaća do 5-og u mesecu za prethodni mesec.
 3. Polaganje depozita: Za učešće u postupku prikupljanja ponuda putem ovog oglasa se utvrđuje depozit u visini početne mesečne zakupnine, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Depozit se uplaćuje na račun Pozorišta Atelje 212, kod Uprave za trezor broj . računa: 840-509668-38.
 4. esnici: Pravo učešća u postupku izdavanja u zakup nepokretnosti imaju isključivo pravna lica koja su registrovana kod nadležnog organa za obavljanje ugostiteljske delatnosti.
 5. Obavezan sadržaj prijave, odnosno ponude: Ponuda koja se dostavlja obavezno sadrži:
  – naziv i sedište pravnog lica, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa, kao i punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave, dokaz da je uplaćen depozit za učešće u postupku javnog nadmetanja prikupljanjem pismenih ponuda, iznos zakupnine koja se nudi i navesti broj računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita.

Podnosioci neblagovremene ili nepotpune  prijave, odnosno ponude ne mogu učestvovati u postupku prikupljanja pismenih ponuda, a iste se odbacuju.

7.Mesto i vreme uvida u dokumentaciju Akti o korišćenju nepokretnosti, predlog ugovora o zakupu i sl., kao i pregled poslovnih prostorija koje se daju u zakup putem ovog oglasa, može se izvršiti u periodu trajanja ovog oglasa, svakog radnog dana u  vremenu od 11-14 časova. Kontakt lice za obilazak  je Jelena Dukić, Rukovodilac poslova investicionog i tehničkog održavanja, tel.063496929, a za   uvid u dokumentaciju je Velimir Bulić, Rukovodilac pravnih kadrovskih i administrativnih poslova tel.0640532324.

 

 1. Kriterijumi za izbor najpovoljnijeg ponuđača: Izbor najpovoljnijeg ponuđača vrši se primenom kriterijuma visine ponuđene zakupnine.

Ukoliko u postupku dva ili više ponuđača ponude isti iznos zakupnine, komisija iz člana 4. ovog pravilnika zadržava pravo da predloži izbor najpovoljnijeg ponuđača po slobodnom uverenju.

 1. Način dostavljanja ponude: Ponuda se podnosi lično ili putem pošte, na posebnom obrascu koji se može preuzeti u Odeljenju pravnih i administrativnih poslova Pozorišta Atelje 212, nivo D –treći sprat , ili preuzeti sa zvanične internet stranice Pozorišta Atelje 212, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Ponuda za zakup poslovnog prostora u javnoj svojini Pozorišta Atelje 212 “ i vidnom napomenom „NE OTVARATI“, na adresu: POZORIŠTE ATELJE 212, ul.Svetogorska 21, 11000 Beograd „Za Komisiju za davanje u zakup nepokretosti u javnoj svojini Pozorišta Atelje 212 ,“. Ponuda se predaje lično u Odeljenju pravnih i administrativnih poslova, nivo D,  treći sprat ,službeni A ulaz (iz Vlajkovićeve),svakog radnog dana u  vremenu trajanja ovog oglasa od 11-14 časova koja se nalazi na navedenoj adresi, ili putem pošte.
 2. Rok za podnenje ponude je 15 dana od dana oglavanja, odnosno do 19.03.2022. godine do 24,00 časova. Neblagovremena, odnosno nepotpuna ponuda će se odbaciti, a podnosilac neblagovremene odnosno nepotpune ponude neće moći da učestvuje u postupku.
 3. Mesto i vreme održavanja javnog nadmetanja, odnosno otvaranja ponuda: Javno otvaranje i razmatranje prispelih ponuda će se sprovesti 23.03.2022. godine, u gornjem foajeu Pozorišta Atelje 212 ,ul  Svetogorska 21  sa početkom  u 12,00 časova.

Postupak prikupljanja ponuda javnim oglasom smatra se uspelim ako je prispela najmanje jedna blagovremena i uredna ponuda.

Postupak javnog nadmetanja smatra se uspelim i u slučaju dostavljanja jedne ispravne prijave, odnosno ponude za učešće, kojom se podnosilac prijave, odnosno ponude registruje i prisustvuje javnom nadmetanju i proglašava zakupcem, ako prihvati početnu visinu zakupnine po kojoj se nepokretnost može dati u zakup.

Ukoliko podnosilac prijave, odnosno ponude ne prihvati početnu visinu zakupnine, gubi pravo na vraćanje depozita.

Postupak prikupljanja pisanih ponuda sprovešće se ako se prijavi najmanje jedan učesnik.

 1. Rok za povraj depozita učesnicima koji nisu uspeli u postupku prikupljanja pismenih ponuda: Učesniku u postupku koji je ponudio najviši iznos zakupnine se uplaćeni depozit zadržava do potpisivanja ugovora i uračunava u zakupninu. Učesniku u postupku koji ne ponudi najviši iznos zakupnine, depozit za učešće će se vratiti najkasnije u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda. Ponuđač-učesnik koji u roku od 8 dana od dana dostavljanja rešenja o davanju u zakup poslovnih prostorija ne pristupi zaključenju ugovora o zakupu, gubi pravo na povraćaj uplaćenog depozita. Ukoliko ponuđač ne prihvati početnu visinu zakupnine, gubi pravo na vraćanje depozita.
 2. Objavljivanje Oglasa: Oglas će se objaviti dana 04.03.2022 godine na zvaničnoj internet stranici Pozorišta Atelje 212 i u listu “DANAS“.

14.Rok za potpisivanje ugovora o zakupu sa izabranim ponuđačem  je 8 dana od pribavljanja saglasnosti Sekretarijata za imovinsko – pravne poslove, građevinsku i urbanističku inspekciju na odluku Upravnog odbora o izboru najpovoljnije ponude.

 

PREDSEDNIK KOMISIJE

Velimir Bulić,Rukovodilac pravnih

kadrovskih i administrativnih poslova

 

OBRAZAC PONUDE

 

Naziv naručioca: Pozorište Atelje 212
Adresa naručioca: Svetogorska 21

  11 000 Beograd

Predmet : Davanje u zakup nepokretnosti: dela poslovnog prostora u javnoj svojini prikupljanjem pismenih ponuda putem javnog oglašavanja, po tržišnim uslovima, i to:  – prostorija internog kluba glumaca   i  šanka u gornjem i donjem foajeu pozorišta, ukupne  površine   65,18 m2

 

Rok za  podnošenje  ponude:   Rok za podnošenje ponude je 15 dana od dana oglašavanja, odnosno do 19.03.2022. godine do 24,00 časova. Neblagovremena, odnosno nepotpuna ponuda će se odbaciti, a podnosilac neblagovremene odnosno nepotpune ponude neće moći da učestvujeu postupku.
Način  dostavljanja ponude: Ponuda se podnosi lično ili putem pošte, na posebnom obrascu koji se može preuzeti u Odeljenje pravnih i administrativnih poslova Pozorišta Atelje 212 nivo D –treći sprat , ili preuzeti sa zvanične internet stranice  Pozorišta Atelje 212 , u zatvorenoj koverti sa naznakom „Ponuda za zakup poslovnog prostora u javnoj svojini Pozorišta Atelje 212 “ i vidnom napomenom „NE OTVARATI“, na adresu: POZORIŠTE ATELJE 212, ul.Svetogorska 21 11000 BEOGRAD „Za Komisiju za davanje u zakup nepokretnih stvari u javnoj svojini Pozorišta Atelje 212 ,“. Ponuda se predaje lično u  Odeljenje pravnih i administrativnih poslova, nivo D,  treći sprat ,službeni A ulaz (iz Vlajkovićeve),svakog radnog dana u  vremenu trajanja ovog oglasa od 11-14 časova koja se nalazi na navedenoj adresi, ili putem pošte.
Mesto i vreme uvida u dokumentaciju   Akti o korišćenju nepokretnosti, predlog ugovora o zakupu i sl., kao i pregled poslovnih prostorija koje se daju u zakup putem ovog oglasa, može se izvršiti u periodu trajanja ovog oglasa, svakog radnog dana u  vremenu od 11-14 časova. Kontakt lice za obilazak  je Jelena Dukić  Rukovodilac poslova investicionog i tehničkog održavanja tel.063496929. a za   uvid u dokumentaciju je Velimir Bulić,Rukovodilac pravnih kadrovskih i administrativnih poslova tel.0640532324.
Kriterijumi za izbor najpovoljnijeg ponuđača Izbor najpovoljnijeg ponuđača vrši se primenom kriterijuma visine ponuđene zakupnine.

Ukoliko u postupku dva ili više ponuđača ponude isti iznos zakupnine, komisija iz člana 4. ovog pravilnika zadržava pravo da predloži izbor najpovoljnijeg ponuđača po slobodnom uverenju.

Mesto i vreme održavanja javnog nadmetanja, odnosno otvaranja ponuda Javno otvaranje i razmatranje prispelih ponuda će se sprovesti 23.03.2022. godine, u  gornjem foajeu  Pozorišta Atelje 212 ,ul  Svetogorska 21  sa početkom  u 12,00 časova.

Postupak prikupljanja ponuda javnim oglasom smatra se uspelim ako je prispela najmanje jedna blagovremena i uredna ponuda.

Postupak javnog nadmetanja smatra se uspelim i u slučaju dostavljanja jedne ispravne prijave, odnosno ponude za učešće, kojom se podnosilac prijave, odnosno ponude registruje i prisustvuje javnom nadmetanju i proglašava zakupcem, ako prihvati početnu visinu zakupnine po kojoj se nepokretnost može dati u zakup.

Ukoliko podnosilac prijave, odnosno ponude ne prihvati početnu visinu zakupnine, gubi pravo na vraćanje depozita.

Postupak prikupljanja pisanih ponuda sprovešće se ako se prijavi najmanje jedan učesnik.

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZIV PONUĐAČA:

 

 

 

 

 

 

SEDIŠTE:

 

 

 

 

 

ULICA I BROJ:

 

 

 

 

 

MATIČNI BROJ:

 

 

 

 

 

PIB:

 

 

 

 

 

TEKUĆI RAČUN I NAZIV BANKE

 

 

 

 

 

KONTAKT OSOBA: ime i prezime, telefon, imejl adresa:

 

 

 

 

 

ODGOVORNA OSOBA:ime,prezime,kontakt  

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

TEHNIČKA  SPECIFIKACIJA

 

Red.br.                               Naziv Jedinica mere Količina

 

Jedinična
cena bez pdv-a
Jedinična
cena
sa pdv-om
Ukupna cena
bez PDV-a

(4x5)

Ukupna cena
sa PDV-om

(4×6)

1.              2.       3.         4.         5.         6.    7.  8.
1.  

Davanje u zakup nepokretnosti: dela poslovnog prostora u javnoj svojini prikupljanjem pismenih ponuda putem javnog oglašavanja, po tržišnim uslovima, i to:  – prostorija internog kluba glumaca   i  šanka u gornjem i donjem foajeu pozorišta, ukupne  površine   65,18 m2

 

(od čega:

klub glumaca                34,64

toalet glumaca               4,02

ostava                            11,43

Ukupno nivo  A                                 50,09

Šank donji foaje- nivo B      9,96

Šank donji foaje-  Nivo C                5,13)

 

 

 

  M2 65,18        
                                                                                                                                              UKUPNO   (bez PDV-a):  
UKUPNO   (sa PDV-om):  

 

 

Uslovi zakupa: Poslovne prostorije bliže opisane u  tabeli Tehnička specifikacija  izdaju se u zakup  na određeno  vreme na vremenski period od 3 godine za potrebe obavljanja ugostiteljske delatnosti.
Poslovne prostorije se izdaju u zakup u viđenom stanju, sa postojećom opremom.
Poslovne prostorije kada se izdaju u zakup ne smeju se davati u podzakup.

esnici: Pravo učešća  u postupku izdavanja u zakup nepokretnosti imaju isključivo pravna lica koja su registrovana kod nadležnog organa za obavljanje ugostiteljske delatnosti.

Obavezan sadržaj prijave, odnosno ponude:

 

Ponuda koja se dostavlja obavezno sadrži:

– naziv i sedište, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa,  kao i punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave;

– dokaz da je uplaćen depozit za učešće u postupku javnog nadmetanja prikupljanjem pismenih ponuda;

– iznos zakupnine koja se nudi ;

– broj računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita.

 

Podnosioci neblagovremene ili nepotpune  prijave, odnosno ponude ne moguestvovati u postupku prikupljanja pismenih ponuda, a iste se odbacuju.

Petna, odnosno najniža visina zakupnine utvrđena je prema  tržišnim cenama zakupa poslovnog prostora na teritoriji Opštine Stari grad, Grada Beograda  za luks zonu   i iznosi 850 evra, bez PDVa mesečno, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Rok   plaćanja:
Zakupnina se plaća do 5-og u mesecu za prethodni mesec.

Polaganje depozita: Za učešće u postupku prikupljanja ponuda putem ovog oglasa se utvrđuje depozit u visini početne mesečne zakupnine, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Rok za povraj depozita učesnicima koji nisu uspeli u postupku prikupljanja pismenih ponuda: Učesniku u postupku koji je ponudio najviši iznos zakupnine se uplaćeni depozit zadržava do potpisivanja ugovora i uračunava u zakupninu. Učesniku u postupku koji ne ponudi najviši iznos zakupnine, depozit za učešće će se vratiti najkasnije u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda. Ponuđač-učesnik koji u roku od 8 dana od dana dostavljanja rešenja o davanju u zakup poslovnih prostorija ne pristupi zaključenju ugovora o zakupu, gubi pravo na povraćaj uplaćenog depozita. Ukoliko ponuđač ne prihvati početnu visinu zakupnine, gubi pravo na vraćanje depozita.

Rok za potpisivanje ugovora o zakupu sa izabranim ponuđačem  je 8 dana od pribavljanja saglasnosti Sekretarijata za imovinsko – pravne poslove, građevinsku i urbanističku inspekciju na odluku Upravnog odbora o izboru najpovoljnije ponude.

 

 

Datum:                                                                    Odgovorno lice ponuđača

____________________                                                    _______________________